חדשות
21/04/2017
תזכורת! יום אי 23.04.17 ערב יום הזיכרון לשואה -אין לימודים ערב כולל תגבורים.

19/04/2017
פרסום משרות חדשות.

02/02/2017
הודעה לסטודנטים שקיבלו דוחות חנייה בין התאריכים 21-23 בדצמבר 2016. לפרטים לחץ.

23/12/2016
שימו לב! ההודעה חשובה שהתקבלה מעיריית נצרת עילית בתאריך 23.12.16 לגבי החניה. לפרטים לחץ.

17/01/2016
שינויים בדרך הרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. לפרטים לחץ.
תפריט צדדי
**
אודות המכללה
בית הספר להנדסאים
לימודי תעודה -קורסי ערב
יחידה להשמת בוגרים
חדשות
איך להגיע?
צור קשר
תקנון משמעת
עמוד הבית  > בית הספר להנדסאים  > נהלים  > תקנון משמעת

תקנון משמעת

 

א. מטרות התקנון

 

1.       לקבוע נוהלי התנהגות של סטודנטים כלפי עובדים וסטודנטים במכללה,
     רכוש המכללה ותקנוניה.

2.       לקבוע רשויות שיפוט במכללה ולהגדיר סמכויותיהן בטיפול בעבירות משמעת.

3.       לקבוע אמצעים שינקטו כנגד סטודנט המפר את התקנון.

 

ב. עבירות משמעת

 

עבירת משמעת שבוצעה ע"י סטודנט, היא אחת מאלו המפורטות להלן:

 

1.       אי ציות להוראות רשויות המכללה, מוריה או עובדיה שניתנו בתוקף מילוי תפקידם.

2.       מסירת מידע כוזב ביודעין לרשויות המכללה, או מי מטעמה, על מנת להשיג זכויות שלא כדין או להנות מזכויות שונות המוקנות בתקנוני מה"ט או המכללה.

3.       הסתרת מידע ביודעין או ביצוע מעשה תרמית המיועדים לקבל זכויות או פטורים המותקנים ע"י המכללה או מה"ט.

4.       הונאה בבחינה, בעבודת בית בעבודת גמר (פרויקט), או בכל מטלה אחרת הקשורה ללימודי הסטודנט במסגרת לימודיו.

5.       הפרת הוראות בחינה, אי ציות למשגיח בבחינה, או נסיון להשתמש באמצעים פסולים החורגים מהנחיות מפורשות המפורטות בנהלים או טפסי הבחינות.

6.       פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש אותה לצורך תפקידה.

7.       הפרת תקנות או הנחיות המתייחסות לשימוש ברכוש המכללה ומתקניה לרבות שימוש בכתות, מעבדות, חדרי מחשב, ספריות וכל מתקן אחר הנמצא ברשות המכללה או מופעל על ידה.

8.       התנהגות שיש בה פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או תלמידיה בהקשר למילוי תפקידם ומסגרת עבודתם או לימודיהם במכללה.

9.       התנהגות שאינה הולמת את כבוד המכללה או מעמד הסטודנט כגון: התנהגות פרועה, יצירת רעש ומהומה המהווים מטרד והפרעה, השתתפות בתגרה, התנהגות אלימה כלפי סטודנט, מורה, עובד המכללה או צד שלישי.

10.קיום פעילות למטרות פוליטיות, דתיות, מסחריות ואחרות בתחומי המכללה

     שלא קיבלו אישור הנהלת המכללה.

11. נשיאת נשק, קר או חם.

12 . שימוש או מכירת משקאות אלכוהוליים וסמים.

 

ג. רשויות שיפוט וסמכויותיהן

 

1.       ועדת משמעת ועדה שתמונה ע"י מנכ"ל המכללה ומתפקידה לדון בעבירות משמעת ולהחליט על דרכי תגובה וענישה.

 

2.       רשות לערעורים מנכ"ל המכללה ישמש כרשות לערעורים להחלטת ועדת המשמעת.

 

ד. הליכים

1.       הגשת תלונה תלונה על עבירת משמעת תוגש ליו"ר ועדת משמעת. תלונה רשאי להגיש כל מורה, עובד או סטודנט במכללה. התלונה תוגש בכתב ובציון פרטי העבירה. לתלונה יש לצרף חומר נלווה הקשור לביצוע העבירה.

2.       יו"ר ועדת משמעת יעיין בתלונה ויבקש הסברים מהמתלונן, מהנתבע או מכל מקור אחר.
 בסמכות יו"ר ועדת המשמעת להחליט על ביטול התלונה, ו/או העברתה  לדיון בועדת משמעת. החלטתו תועבר לידיעת הנתבע, מרכז המגמה וחברי ועדת המשמעת.

 

3.       יו"ר ועדת המשמעת יקבע מועד לדיון בתלונה, במסגרת שנקבע על ידו, הדיון יתקיים במהלך 30 יום לכל היותר ממועד הגשת התלונה.

 

4.      החלטת ביניים:  ניתן לקבל החלטה להרחיק תלמיד מהלימודים ו או המכללה עד לסיום  ההליכים.

 

5.       נוהל הדיון בפני  ועדת המשמעת יהיה כדלהלן:

      5.1 בפתיחת הדיון יוקראו בפני הנתבע פרטי התלונה. 
      5.2  אישר הנתבע נכונות הפרטים המפורטים בתלונה רשאית ועדת המשמעת למצוא אותו זכאי או חייב ולגזור את עונשו. 
      5.3  הכחיש הנתבע את פרטי התלונה, תכנס הועדה לתהליך של  בחינת  הראיות ובסופו תפסוק "זכאי" או "חייב" ותגזור את העונש. 

      5.4  בכל החלטה של ועדת משמעת יקבע מפורשות האם יש לפרסם בלוחות המודעות את תוכן ההחלטות ושמות הנתבעים.

      5.5     לא הגיע(ה) הנתבע(ת) לדיון  בוועדת משמעת, רשאית הועדה לדון בתלונה גם      לא נוכחות (ה).

 

 

6.       עותקים מהחלטת ועדת משמעת  בצירוף נימוקי ההחלטה ישלחו למנכ"ל המכללה, למרכז המגמה בה לומד הסטודנט, למתלונן, לנתבע ולתיקו האישי.

 

7.       ביצוע ההחלטות יושהה ל 7 ימים לצורך מתן אפשרות ערעור ע"י הנתבע.

 

 

 
ה. עונשים

על סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת יוטל אחד או אחדים מהעונשים המפורטים להלן:

1. אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה. 
2. פסילת בחינה בה נבחן הסטודנט, (פרושה מתן ציון נכשל בבחינה).
3. פסילת עבודת בית, עבודת גמר (פרויקט), או כל עבודה אחרת שחייב בה הסטודנט במסגרת לימודיו. 
4. ביטול הנחות בשכר לימוד, מניעת קבלת מילגה או ביטולה
5. איסור לגשת לבחינות בנושאים ומועדים שניקבעו.
6. עיכוב מתן תעודה או אישור מטעם המכללה.
7. ביטול הכרה בציונים ואישורי לימודים שנרכשו במרמה או בדרכים לא קינות, לרבות שלילת הזכות לקבלת תעודה או כל אישור המוענק ע"י המכללה.
8. פיצוי כספי בגין נזק שיגרם ע"י הסטודנט.
9. מניעת שימוש במתקני המכללה ושרותיה לתקופה קצובה.
10. הרחקה על תנאי מהמכללה לתקופה קצובה.
11. הרחקה מהמכללה לתקופה שתקבע.
12. הרחקה מהמכללה לצמיתות.

החלטות ועדת המשמעת ו/ או החלטת רשות הערעורים, יתויקו בתיקו האישי של הסטודנט.

**   אודות המכללה   בית הספר להנדסאים   לימודי תעודה -קורסי ערב   צור קשר   איך להגיע?
מונסייט תוכנה בע"מ בניית אתרים - 2006 כל הזכויות שמורות למכללת נצרת עלית - יזרעאל